Kontaktai

Trakų istorijos muziejus
Kęstučio g. 4
LT - 21104 Trakai

Muziejaus administracija bendras
+370 528 55 297
Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja
+370 528 53 945
Pilies kasa, gidai
+370 528 53 946
Faksas
+370 528 55 288

Direktorius
+370 528 53 941
Vyriausioji buhalterė
+370 528 53 947
Sakralinio meno ekspozicija
+370 528 55 297
S. Šapšalo karaimų tautos muziejus
+370 528 55 286

Daugiau informacijos
info@trakaimuziejus.lt

Darbo laikas

Kovas, balandis, spalis
Pilis
antradienis - sekmadienis
10:00-18:00

Lapkritį - kovą
Sakralinio meno ekspozicija
trečiadienis - sekmadienis
9:00-17:00

S. Šapšalo karaimų tautos muziejus
trečiadienis - sekmadienis
9:00-17:00

Darbo laiką kitais mėnesiais rasite čia

Medininkų pilis

Medininkų pilies skyrius

Šv. Kazimiero g. 2, LT-13192 Medininkų k., Vilniaus r.

Ekskursijų, edukacijų užsakymas, informacija
tel. +370 525 05595,
tel. +370 685 18163
aleksandras.krivoseinas

Skyriaus vedėjas –
Gintautas Terleckas
tel. +370 696 60 246
gintautas.terleckas

4-asis pėstininkų Lietuvos karaliaus Mindaugo pulkas

2018. 06. 15

Muziejus laikraštyje Nr. 24 (546)

1918 m. atgavus Lietuvos nepriklausomybę, tų pačių metų pabaigoje pradėta kurti ir kariuomenė. 1918 m. gruodžio 29 d. Mykolo Sleževičiaus vyriausybės Krašto apsaugos ministro Jono Vileišio įsakymu buvusiam Rusijos armijos karininkui Jonui Variakojui buvo pavesta suformuoti Panevėžio srities apsaugos būrį ir jam vadovauti. Kovo 22 d. per 1000 karių turėjęs būrys buvo performuotas į atskirąjį Panevėžio batalioną. Visus 1919 m. batalionas beveik be pertraukos praleido įnirtingai kovodamas iš pradžių bolševikų, vėliau bermontininkų frontuose. 1919 m. lapkričio 17 d. įsakymu batalionas buvo performuotas į pulką, gruodžio 29 d. pavadintą 4-uoju pėstininkų Lietuvos karaliaus Mindaugo pulku. Pulkas dalyvavo visose karinėse operacijose lenkų fronte. Pasibaigus nepriklausomybės kovoms pastovia pulko dislokacijos vieta buvo paskirtas Panevėžys. 1926 m. gegužės 28 d. prezidentas Aleksandras Stulginskis (1885–1969) įteikė pulkui Vyčio Kryžiaus vėliavą su pulko įkūrimo data, laimėtų mūšių datomis bei įrašu „VIEŠPATIE, PADĖK MUMS – TĖVYNĖS LAISVĘ IR GARBĘ GINAM!“ bei pulko numeriu „4“. 1934 m. pulke buvo 57 karininkai, 1 karo kapelionas, 20 civilių tarnautojų, 53 liktiniai puskarininkiai ir 1024 būtinosios tarnybos puskarininkiai bei eiliniai. Pulko ginkluotę papildė 4 šveicarų gamybos 20 mm kalibro priešlėktuviniai ir prieštankiniai pabūklai „Oerlikon“. 1939 m. 3 pulko batalionas Vilniaus rinktinės sudėtyje dalyvavo atsiimant Vilnių.

                      Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, pulko laukė toks pat liūdnas likimas, kaip ir kitų Lietuvos kariuomenės dalinių – 1940 m. spalio 5 dienos įsakymu pulkas buvo išformuotas.

                      Trakų istorijos muziejaus foto rinkinyje saugoma fotonuotrauka, kurioje 4-ojo pulko karininkai nusifotografavę su Panevėžyje besilankančiu prezidentu Aleksandru Stulginskiu ir  kitais garbingais svečiais, švenčiant pulko 6 metų sukaktuves (1925 m. gegužės 19 d.) Kariškiai išsirikiavę keliomis eilėmis. Antroje eilėje, centre, prezidentas A. Stulginskis, į kairę nuo jo – Švietimo ministras Kazimieras Jokantas, į dešinę – Krašto apsaugos ministras pulkininkas Teodoras Daukantas, toliau Panevėžio gimnazijos direktorius Jonas Yčas, pedagogas, rašytojas, kunigas Julijonas Lindė - Dobilas ir tuometinis Panevėžio burmistras, buvęs karo komendantas atsargos majoras Tadas Chodakauskas. Toje pačioje eilėje trečias ir ketvirtas iš kairės – einantis I-osios pėstininkų divizijos (jai priklausė 4-as pulkas) vado pareigas pulkininkas Aleksandras Jakaitis bei einantis Generalinio štabo viršininko pareigas pulkininkas leitenantas Jonas Gricius. Trečioje eilėje penktas – 1-ojo artilerijos pulko vadas pulkininkas Vincas Geiga, aštuntas – 4-ojo pulko vadas pulkininkas Pranas Tamašauskas, einantis kartu ir prezidento adjutanto pareigas. Greta pulkininko sėdi ilgametis pulko kapelionas kunigas Vilius Balandis. Fotografavo žinomas Panevėžio fotografas Icikas Friedas. Fotonuotrauka 222 x 170 mm dydžio, ant 358 x 298 mm dydžio pasparto. Nugarinėje pusėje yra fotoatelje antspaudas.

Muziejininkas Vytautas Tenešis