Kontaktai

Trakų istorijos muziejus
Kęstučio g. 4
LT - 21104 Trakai

Muziejaus administracija bendras
+370 528 55297
Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja
+370 528 53945
Pilies kasa, gidai
+370 528 53946
Faksas
+370 528 55288

Direktorius
+370 528 53941
Vyriausioji buhalterė
+370 528 53947
Sakralinio meno ekspozicija
+370 528 55297
S. Šapšalo karaimų tautos muziejus
+370 528 55286

Daugiau informacijos
info@trakaimuziejus.lt

Darbo laikas

Gegužė - Rugsėjis
Pilis
pirmadienis - sekmadienis
10:00-19:00

Balandis - Spalis
Sakralinio meno ekspozicija
trečiadienis - sekmadienis
10:00-18:00
 
Rugpjūtis
S. Šapšalo karaimų tautos muziejus
pirmadienis - ketvirtadienis
10:00-16:45
penktadienis
10:00-15:30
pietų pertrauka
12:00 - 12:45
 
Balandis - Spalis
Medininkų pilis
trečiadienis - sekmadienis
10:00-18:00
 
Išsamesnė informacija čia

Parodos, renginiai

Senųjų amatų šventė
Trakų Salos pilyje
2020 08 23

Kęstučio Ramono, Augusto Ramono
paroda „Didieji mūšiai, didžiosios pilys“

Tarptautinis ekslibrisų konkursas 2020

 

 

 

 

 

 

 

Medininkų pilis

Kainos, darbo laikas >>

Šv. Kazimiero g. 2, LT-13192 Medininkų k., Vilniaus r.

Ekskursijų, edukacijų užsakymas, informacija
tel. +370 525 05595,
tel. +370 685 18163
enrika.trofimoviene

 

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje konstitucija

2019. 05. 08

Muziejus laikraštyje Nr. 19 (593)

2019–ieji Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu yra paskelbti Pasaulio lietuvių metais. Viena didžiausių ir veikliausių lietuvių diasporų susibūrė Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV). Ieškoti laimės kitapus Atlanto vandenyno tautiečiai patraukė XIX a. II pusėje. Tuo metu tėvynėje vykusio tautinio Sąjūdžio dvasia atlydėjo lietuvius ir į svečią  šalį – gyvendami JAV jie puoselėjo savo tautiškumą. Ilgainiui prasidėjo sisteminga ir organizuota JAV lietuvių veikla: buvo leidžiama lietuviška spauda (kuri pasiekdavo ir Lietuvą), steigiamos lietuviškos mokyklos bei parapijos, kūrėsi įvairios organizacijos ir klubai. Seniausia ir žymiausia JAV lietuvių visuomeninė organizacija – 1886 m. Jono Šliūpo Shenandoah miestelyje įkurtas Susivienijimas Lietuvių Amerikoje (SLA). Šio susivienijimo tikslai buvo lietuvių savitarpio pagalba, narių gyvybės bei sveikatos draudimas ir lietuvybės puoselėjimas JAV. 1889 m. SLA buvo įregistruotas teisme ir gavo chartą. Simboliška, kad Pasaulio lietuvių metais sukanka 130 metų nuo SLA chartos gavimo. Po 15 metų gyvavimo susivienijime įvyko skilimas – 1901 m. gegužės 21 d. Vilks Bario mieste, Pensilvanijos valstijoje vykusio organizacijos seimo metu išsiskyrė dviejų, tarpusavyje nesutariančių ideologinių srovių atstovai – katalikai ir laisvamaniai. Įvykus skilimui atsirado dvi organizacijos: Susivienijimas Lietuvių Amerikoje (SLA) ir Lietuvių Romos Katalikų Susivienijimas Amerikoje (LRKSA). Abu susivienijimai 5 metus tarpusavyje bylinėjosi dėl 1889 m. gautos chartos, simbolikos ir materialaus turto. Galiausiai, 1906 m. buvo susitaikyta, turtas pasidalintas, o charta ir vėliava atiduota SLA. Šis susivienijimas buvo gerai organizuota struktūra, o jo valdymą ir veiklą reglamentavo konstitucija. Organizacija turėjo savo vadovybę – Seimą ir Pildomąją Tarybą (Susivienijimo vyriausybę), taip pat buvo renkamos skirtingų kompetencijų komisijos. Seimas, kaip aukščiausias Susivienijimo valdymo organas, turėjo teisę keisti konstituciją.

Minėdami Pasaulio lietuvių metus, o kartu ir SLA chartos 130 metų jubiliejų, pristatome Trakų istorijos muziejaus raštijos rinkinyje saugomus aptariamosios organizacijos konstitucijos spausdintus leidinius. Tai – 1925 m. ir 1935 m. įsigaliojusių konstitucijų variantai, išleisti laikraščio „Tėvynė“ spaustuvėje, Niujorke. 1925 m. konstitucijos leidinyje yra 87 numeruoti puslapiai. Leidinyje išspausdinta 20-ies skyrių konstitucijos tekstas ir Seimų nutarimai. Dar keli puslapiai palikti tušti. 1935 m. įsigaliojusios konstitucijos leidinyje yra 132 numeruoti puslapiai. Be 20-ies skyrių konstitucijos teksto bei Seimų nutarimų, šiame leidinyje yra sudaryta ir naudojamos terminijos rodyklė. Abu leidiniai – minkštais viršeliais. Jų tituliniuose lapuose yra nurodomos SLA įsteigimo ir inkorporavimo datos (1886 m. lapkričio 22 d. ir 1889 m. lapkričio 4 d.). Taip pat nurodomos ir konstitucijos variantų įsigaliojimo datos. Pilni aptariamųjų leidinių pavadinimai yra „Konstitucija įstatymai, taisyklės ir nurodymai valdymuisi Susivienijimo Lietuvių Amerikoje (Lithuanian Alliance of America) Seimų, pildomosios tarybos ir kuopų“.
       
Plačiau ir išsamiau apie lietuvių išeivijos istoriją bei veiklą galima sužinoti veikiančioje Trakų Salos pilyje parodoje „Pasaulio lietuviai“, kur pristatomas muziejuje sukauptas lietuvių išeivijos paveldas.
    
Vyr. muziejininkas Tomas Petrauskas