Kontaktai

Trakų istorijos muziejus
Kęstučio g. 4
LT - 21104 Trakai

Muziejaus administracija bendras
+370 528 55 297
Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja
+370 528 53 945
Pilies kasa, gidai
+370 528 53 946
Faksas
+370 528 55 288

Direktorius
+370 528 53 941
Vyriausioji buhalterė
+370 528 53 947
Sakralinio meno ekspozicija
+370 528 55 297
S. Šapšalo karaimų tautos muziejus
+370 528 55 286

Daugiau informacijos
info@trakaimuziejus.lt

Darbo laikas

Lapkritis - vasaris
Pilis
antradienis - sekmadienis
9:00-17:00

Lapkritis - kovas
Sakralinio meno ekspozicija
trečiadienis - sekmadienis
9:00-17:00
 
Lapkritis - kovas
S. Šapšalo karaimų tautos muziejus
trečiadienis - sekmadienis
9:00-17:00

Darbo laiką kitais mėnesiais rasite čia

Parodos, renginiai

Tarptautinis ekslibrisų konkursas 2020

 

 

 

 

 

Medininkų pilis

Kainos, darbo laikas >>

Šv. Kazimiero g. 2, LT-13192 Medininkų k., Vilniaus r.

Ekskursijų, edukacijų užsakymas, informacija
tel. +370 525 05595,
tel. +370 685 18163
aleksandras.krivoseinas

Skyriaus vedėjas –
Gintautas Terleckas
tel. +370 696 60 246
gintautas.terleckas

Archeologas Vandalinas Šukevičius

2019. 08. 28

Muziejus laikraštyje Nr. 35 (609)

2019 m. pažymime 100-ąsias archeologo ir etnografo, dvarininko Vandalino Šukevičiaus (lenk. Wandalin Szukiewicz, 1852-1919) mirties metines.

V. Šukevičius gimė 1852 m. spalio 10 d. Nočioje (dab. Varanavo r., Baltarusija), netoli nuo dabartinės Lietuvos Respublikos sienos, dvarininkų Aleksandro Šukevičiaus ir Alinos Volkaitės-Karačevskos šeimoje. Mirė 1919 m. gruodžio 1 d. Nors dabar ši istorinė asmenybė yra neatsiejama nuo Lietuvos istorijos mokslo, tačiau formalaus istoriko išsilavinimo V. Šukevičius neturėjo. Pradžioje jis buvo mokomas namų sąlygomis, vėliau, sulaukęs pilnametystės, dvejus metus studijavo gamtos mokslus pas profesorių Juozapą Jundzilą Vilniuje. Didelę dalį savo laiko V. Šukevičius skyrė archeologiniams tyrimams. Jis buvo vienas iš pirmųjų Lietuvos archeologų, pradėjusių tyrimus smėlinėse akmens amžiaus gyvenvietėse. Tačiau tyrimus vykdė ir kituose, Lydos ir Trakų apskrityse esančiuose, objektuose: piliakalniuose, pilkapiuose, senkapiuose. Nemaža dalis tyrimų medžiagos buvo publikuota to meto spaudoje. Iš tyrimų metu aptiktų radinių buvo suformuotas turtingas archeologijos rinkinys, kuris buvo eksponuojamas ir plačiajai visuomenei.

Trakų kraštui ypatingai aktuali yra ir kita ̶  paveldosauginė  ̶  V. Šukevičiaus veikla. Būtent jis dar XX a. pirmajame dešimtmetyje pradėjo rūpintis Trakų Salos pilies išsaugojimo darbais, inicijavo visuomenės lėšų rinkimą pilies išsaugojimo tikslais. Nuo 1902 m. nuomojosi visą salą su pilimi, samdė sargą griuvėsiams saugoti nuo plytų vagių. Atliko pilies griuvėsių apmatavimus, sustiprino pietvakarinį bokštą, kasinėjo gynybinį griovį tarp rūmų ir priešpilio. Taip pat paveldosaugine veikla užsiėmė ir Vilniuje, kur rūpinosi Gedimino pilies teritorijos apsauga. Įkūrė Vilniaus miesto archeologinę komisiją ir buvo jos narys, kai pilies teritorijoje buvo planuojami didelės apimties žemės judinimo darbai.

Būdamas savamoksliu, amžininkų tarpe, V. Šukevičius sugebėjo tapti vienu iš produktyviausių Lietuvos senovės tyrinėtojų. Jo bibliografijoje yra nurodomos net 54 pozicijos. Trakų istorijos muziejaus raštijos rinkinyje yra saugoma svarbi mokslinė V. Šukevičiaus knyga „Szkice z archeologii przedhistorycnej Litwy. Cz. I. Epoka kamienna w gub. Wileńskiej" (liet. Lietuvos priešistorinės archeologijos eskizai. I dalis. Akmens amžius Vilniaus gubernijoje), kuri buvo atspausdinta lenkų kalba 1901 m. Vilniuje, Juozapo Zavadskio spaustuvėje. Knyga minkštais viršeliais, 24,2 x 17 cm dydžio, ją sudaro 47 puslapiai, 5 iliustracinės radinių lentelės ir vienas išlankstomas Vilniaus gubernijos akmens amžiaus dirbinių radimviečių papilitimo žemėlapis.

Muziejininkas Darius Deinarovičius