trakų 
istorijos 
muziejus

Konkurso rezultatai

Sveikiname 2020 m. Trakų istorijos muziejuje skelbto tarptautinio ekslibrisų konkurso „ Trakų pusiasalio pilis: vienaragis – kultūrinio, istorinio paveldo simbolis“ nugalėtojus!

Šio konkurso tema buvo skirta Trakų Pusiasalio pilies įvaizdžiui gerinti ir pasirinktam simboliui įprasminti. Unikalus, galbūt analogo neturintis radinys pasirinktas Pusiasalio pilies simboliu todėl, kad vienaragio apkalo radimo vieta sutampa su populiarinama vieta.

Trakų istorijos muziejaus rengtame konkurse dalyvavo 199 dalyviai, atstovaujantys 32 pasaulio šalims: Argentinai, Baltarusijai, Belgijai, Brazilijai, Bulgarijai, Čekijai, Indonezijai, Italijai, JAV, Japonijai, Jungtinei Karalystei, Kanadai, Kinijai, Kroatijai, Latvijai, Lenkijai, Lietuvai, Šiaurės Makedonijai, Meksikai, Norvegijai, Prancūzijai, Rumunijai, Rusijai, Saudo Arabijai, Serbijai, Slovakijai, Slovėnijai, Švedijai, Turkijai, Ukrainai, Vengrijai, Vokietijai.

Trakų istorijos muziejaus direktorės Alvygos Zmejevskienės vadovaujama vertinimo komisija, iš 199 konkursantų (111 profesionalių dailininkų, 88 vaikų ir moksleivių) pateiktų 395 ekslibrisų, atrinko 261 geriausią darbą. Nuo gruodžio 30 dienos 144 ekslibrisai bus eksponuojami parodoje Trakų Salos pilyje, 72 geriausi vaikų ekslibrisai bus eksponuojami parodoje Trakų meno mokyklos galerijoje. Išleistas šis 216 geriausių konkurso darbų katalogas, sukurta virtuali paroda. Vertinimo komisijos sprendimu, trys geriausi profesionalūs menininkai apdovanoti I–III premijomis. Kiti trys geriausi, kūrę tradicinėmis grafikos technikomis, ir trys autoriai, kurie sukūrė darbus, taikydami naujas technologijas, autorines technikas, kompiuterinę grafiką, įvertinti 1–3 laipsnio diplomais, 15 autorių apdovanoti laureato diplomais, tarp jų – penki vaikai ir moksleiviai. Dėl mažo ekslibrisų skaičiaus vertinimo komisija neturėjo galimybės nominuoti laimėtojų pagal amžiaus grupes. Konkurso organizatoriai tikėjosi didesnio dalyvių skaičiaus, aktyvesnio vaikų ir moksleivių, dailės mokyklų ugdytinių dalyvavimo. Tačiau… Visą pasaulį sukrėtusi COVID-19 pandemija apribojo vaikų ir mokinių galimybes dirbti pritaikytose dailės studijose, trūko „gyvų“ susitikimų su dailės pedagogais – mokymas ilgą laiką vyko nuotoliniu būdu.

Atrenkant geriausius darbus, ypatingas dėmesys skirtas tradicinių grafikos technikų taikymui, profesionaliam darbų atlikimui, naujų technologijų, kompiuterinės grafikos pritaikymui, kūrybiškumui, kūrinio originalumui, vienaragio pavaizdavimui Trakų Pusiasalio pilies istorijos ir kultūros kontekste.

Trakų istorijos muziejaus vardu dėkojame visiems autoriams, susidomėjusiems konkurso idėja, Lietuvos kultūros tarybai dėkojame už finansinę paramą organizuojant konkursą bei parodas, išleidžiant katalogą. Reiškiame padėką visiems projekto partneriams bei erdvėms, atversiančioms savo duris keliaujančioms konkursantų darbų parodoms.

Skelbiame ketvirtojo ekslibrisų konkurso laimėtojų sąrašą:

„TRAKŲ PUSIASALIO PILIS:
VIENARAGIS – KULTŪRINIO, ISTORINIO PAVELDO SIMBOLIS

Dėmesio! Konkurso darbų išsiuntimo terminas
pratęstas iki lapkričio 30 d.
Trakai 2020 m. paskelbti Lietuvos kultūros sostine. Prisidėdamas kultūrinėmis iniciatyvomis prie Trakų miesto renginių, Trakų istorijos muziejus rengia Tarptautinį ekslibrisų konkursą „Trakų Pusiasalio pilis: vienaragis – kultūrinio, istorinio paveldo simbolis“. Šis konkursas skirtas Knygos ženklo ir Trakų Pusiasalio pilies populiarinimui, Pusiasalio pilies įvaizdžio gerinimui ir pasirinkto simbolio įprasminimui. Vyks konkurso nugalėtojų paroda ir bus išleistas parodos katalogas. Tarptautinis ekslibrisų konkursas rengiamas jau ketvirtą kartą.
Trakų istorijos muziejaus direktorė Alvyga Zmejevskienė kviečia pasaulio dailininkus ir mažosios grafikos kūrėjus sukurti ekslibrisus su vienaragio simboliu, skirtus Trakų Pusiasalio pilies architektūriniam kompleksui, asmenybėms susijusioms su šia vietove ir „Trakams – 2020 m. Lietuvos kultūros sostinei”.
Zoomorfinis apkalas (vienaragis) rastas 1962 m., archeologinių tyrimų metu, vadovaujant Adolfui Tautavičiui. Radinys buvo rastas rytinėje „Aukų kalno” papėdėje, vieno metro gylyje, arti paties piliakalnio šlaitų. Spėjamas apkalo sukūrimo laikotarpis – XIV a. II pusė – XV a. Nėra žinoma šio apkalo paskirtis ir ar yra analogų Lietuvoje ir pasaulyje. Unikalus, galbūt analogo neturintis radinys pasirinktas pusiasalio pilies simboliu, atsižvelgiant į tai, kad apkalo radimo vieta sutampa su populiarinama vieta.
Vienaragius garbino babiloniečiai, aprašymai rasti senovės persų, romėnų, graikų ir senovės žydų mokslininkų tekstuose, keltų mitologijoje. Magiškas simbolis užima garbingą vietą kinų tradicijose, Indijos mene. Viduramžių Europoje vienaragio pagonišką simbolį bažnyčia interpretavo, kaip Kristaus įsikūnijimą, o jo mirtis buvo laikoma Kristaus kančia. Taip pat tai reikšminga heraldikos simbolių figūra.
KONKURSO SĄLYGOS DAILININKAMS PROFESIONALAMS
Konkursas vykdomas: nuo 2020 m. sausio 8 d. iki 2020 m. gegužės 29 d. (imtinai, galioja pašto registracijos data). Ekslibrisai gali būti skirti konkrečiam asmeniui ar institucijai. Kiekviename ekslibrise turi būti įrašas „EX LIBRIS. UNICORNIS“ ir institucijos pavadinimas ar pasirinkto asmens, kuriam skiriamas knygos ženklas, vardas bei pavardė. Jei nurodomi tik asmens inicialai, kitoje lapo pusėje būtina užrašyti visą asmens vardą ir pavardę. Rekomenduojama ekslibrisą dedikuoti:
• LDK Kęstutis
• LDK Vytautas
• Žilberas de Lanua
• „Aukų kalnas“
• Trakų Pusiasalio pilis (informacija apie Trakų pusiasalio pilį) (video)
• Trakų istorijos muziejus (TIM)

Ekslibrisai be būtinojo įrašo, knygos ženklo savininko ar institucijos pavadinimo, į konkursą ir parodą nebus priimami. Ekslibriso atspaudo ilgiausia kraštinė gali būti iki 150 mm, popieriaus lakšto dydis neturėtų viršyti A4 formato. Ekslibrisai gali būti sukurti tradicinėmis grafikos technikomis ir naudojant naujas technologijas, kompiuterinę grafiką.
Ekslibrisai bus priimami tik su užpildyta konkurso dalyvio anketa. Ją galite parsisiųsti šiuo adresu: https://trakaimuziejus.lt/2020-m-ekslibrisu-konkursas


Konkursui reikia pateikti po vieną sukurto, išspausdinto ir autografuoto ekslibriso atspaudą. Sukurtų darbų kiekis neribojamas. Kitoje knygos ženklo pusėje būtina užrašyti autoriaus pavardę, vardą, šalį iš kurios atsiųsta, ekslibriso sukūrimo metus, grafikos techniką, matmenis.
Ekslibrisus konkursui privaloma išsiųsti iki 2020 m. gegužės mėn. 29 d. (imtinai, galioja pašto registracijos data) adresu:

Dalyvio anketa (.pdf)

Tarptautinis ekslibrisų konkursas
Trakų istorijos muziejus
Kęstučio g. 4
LT – 21104 Trakai
Lietuva

VERTINIMAS
Darbus vertins Trakų istorijos muziejaus direktorės Alvygos Zmejevskienės sudaryta ir patvirtinta vertinimo komisija.
Vertinimo komisija įvertins visus dabus ir išrinks nugalėtojus.
Parodai, katalogui ir apdovanojimams bus atrinkti konkurso nuostatus atitinkantys ekslibrisai. 

Darbai bus vertinami ir apdovanojami dvejose grupėse:
• Ekslibriai sukurti tradicinėmis grafikos technikomis;
• Ekslibriai sukurti naudojant naujas technologijas, autorines technikas, kompiuterinę grafiką;

Vertinimo kriterijai:
• kūrinio originalumas;
• temos atskleidimas;
• kūrybiškumas;
• pasirinktos atlikimo technikos įvaldymas;
• sutepti, sulamdyti, suplyšę arba perlenkti per pusę, pateikti pavėluotai darbai nebus vertinami. 


EKSLIBRISŲ SUKURTŲ TRADICINĖMIS GRAFIKOS TECHNIKOMIS APDOVANOJIMAS:
▪ I premija – 300.00 EUR.
▪ II premija – 200.00 EUR.
▪ III premija – 100.00 EUR.
▪ 1 – 3 LAIPSNIO DIPLOMAI

EKSLIBRISŲ, SUKURTŲ NAUDOJANT NAUJAS TECHNOLOGIJAS, AUTORINĘ TECHNIKĄ, KOMPIUTERINĘ GRAFIKĄ APDOVANOJIMAS:
▪ 1 – 3 LAIPSNIO DIPLOMAI

Konkurso komisija atrinks 80 geriausių darbų ir apie tai informuos jų autorius. Atrinkti darbai bus eksponuojami parodoje, išleistas parodos katalogas, darbų autoriai katalogą gaus nemokamai.

Trys geriausi autoriai apdovanoti I-III premijomis. Kiti šeši abiejų grupių geriausi autoriai bus įvertinti 1-3 vietos diplomais. Nominuotų ir kitų meniškų ekslibrisų autoriai, žiuri sprendimu, gali būti papildomai apdovanoti organizatorių ar rėmėjų įsteigtais prizais, dovanomis ir diplomais. Apdovanojimai ir laureatų parodos atidarymo konkretus laikas ir vieta bus paskelbti papildomai.

Ekslibrisai liks konkurso organizatoriui – Trakų istorijos muziejui.
Organizatorius turi teisę be atskiro autoriaus sutikimo ir nemokėdami honorarų atsiųstus darbus fotografuoti, kopijuoti, naudoti konkurso viešinimui ir nurodę autorystę publikuoti, panaudoti reklamoje ir leidyboje. Konkursui pateikti darbai autoriams negrąžinami. Dalyvavimas šiame konkurse reiškia autoriaus sutikimą su visomis konkurso sąlygomis. Konkurso rezultatai bus skelbiami tinklalapyje https://senoji.trakaimuziejus.lt/2020-m-ekslibrisu-konkursas
KONKURSO SĄLYGOS PASAULIO VAIKAMS IR MOKSLEIVIAMS
Konkursas vykdomas: nuo 2020 m. sausio 8 d. iki 2020 m. gegužės 29 d. (imtinai, galioja pašto registracijos data).
Trakų istorijos muziejaus direktorė Alvyga Zmejevskienė kviečia pasaulio vaikus ir moksleivius sukurti ekslibrisus su vienaragio simboliu, skirtus Trakų Pusiasalio pilies architektūriniam kompleksui, asmenybėms susijusioms su šia vietove ir „Trakams – 2020 m. Lietuvos kultūros sostinei”.
Šis piešinių konkursas skirtas viso pasaulio vaikams nuo 5 metų ir moksleiviams iki 19 metų.
Ekslibrisai gali būti skirti konkrečiam asmeniui ar institucijai. Kiekviename ekslibrise turi būti įrašas „EX LIBRIS. UNICORNIS“ ir institucijos pavadinimas ar pasirinkto asmens, kuriam skiriamas knygos ženklas, vardas bei pavardė. Jei nurodomi tik asmens inicialai, kitoje lapo pusėje būtina užrašyti visą asmens vardą ir pavardę. Rekomenduojama ekslibrisą dedikuoti:
• LDK Kęstutis
• LDK Vytautas
• Žilberas de Lanua
• „Aukų kalnas“
• Trakų Pusiasalio pilis (informacija apie Trakų pusiasalio pilį) (video)
• Trakų istorijos muziejus (TIM)

Ekslibrisai be būtinojo įrašo, knygos ženklo savininko ar institucijos pavadinimo, į konkursą ir parodą nebus priimami. Ekslibriso ilgiausia kraštinė (paties atspaudo) 150 mm, popieriaus lakšto dydis neturėtų viršyti A4 formato. Ekslibrisai gali būti sukurti tradicinėmis grafikos technikomis ir naudojant naujas technologijas, autorinę techniką, kompiuterinę grafiką. Ekslibrisai bus priimami tik su užpildyta ir pritvirtinta kitoje darbo pusėje konkurso dalyvio anketa. Ją galite parsisiųsti šiuo adresu: https://senoji.trakaimuziejus.lt/2020-m-ekslibrisu-konkursas

Dalyvio anketa (.pdf)

Konkursui reikia pateikti po vieną sukurto, atspausdinto ir autografuoto ekslibriso atspaudą. Sukurtų darbų kiekis neribojamas. Kitoje ekslibrio pusėje būtina pritvirtinti dalyvio anketą, kur nurodyti autoriaus vardas ir pavardė, amžius, adresas, šalis, el.paštas, darbo pavadinimas, matmenys, technikos kodas.
Ekslibrisus konkursui privaloma išsiųsti iki 2020 m. gegužės mėn. 29 d. (imtinai, galioja pašto registracijos data) adresu:
Tarptautinis ekslibrisų konkursas
Trakų istorijos muziejus
Kęstučio g. 4
LT – 21104 Trakai
Lietuva
VERTINIMAS
Darbus vertins Trakų istorijos muziejaus direktorės Alvygos Zmejevskienės sudaryta ir patvirtinta vertinimo komisija.
Ekslibrisai vertinami amžiaus grupėse – 5-6 m., 7-8 m., 9-10, 11-12 m., 13-19 m. Apdovanoti 1-3 laipsnio diplomais bus trys geriausių darbų autoriai kiekvienoje amžiaus grupėje.
Parodai, katalogui ir apdovanojimams bus atrinkti konkurso nuostatus atitinkantys ekslibrisai.

Vertinimo kriterijai:
• Ekslibrisai sukurti tradicinėmis grafikos technikomis;
• Ekslibrisai sukurti naudojant naujas technologijas, autorines technikas, kompiuterinę grafiką;
• kūrinio originalumas;
• žanro supratimas;
• temos atskleidimas;
• kūrybiškumas;
• pasirinktos atlikimo technikos įvaldymas;
• sutepti, sulamdyti, suplyšę arba perlenkti per pusę, pateikti pavėluotai darbai nebus vertinami.

Konkurso komisija atrinks 140 geriausių darbų ir apie tai informuos jų autorius. Atrinkti darbai bus eksponuojami parodoje, išleistas parodos katalogas, darbų autoriai katalogą gaus nemokamai. Tarp atrinktų geriausių darbų trys kiekvienos amžiaus grupės autoriai bus įvertinti 1-3 laipsnio diplomais, nominuotų ir kitų meniškų ekslibrisų autoriai žiuri sprendimu gali būti papildomai apdovanoti organizatorių ar rėmėjų įsteigtais prizais, dovanomis ir diplomais. Nugalėtojų piešiniai ir komisijos atrinkti gražiausi darbai bus eksponuojami Trakų salos pilyje ir vėliau kitose visuomeninėse erdvėse. Apdovanojimai ir laureatų parodos atidarymo konkretus laikas ir vieta bus paskelbti papildomai.
Ekslibrisai liks konkurso organizatoriui – Trakų istorijos muziejui.
Organizatorius turi teisę be atskiro autoriaus sutikimo ir nemokėdami honorarų atsiųstus darbus fotografuoti, kopijuoti, naudoti konkurso viešinimui ir nurodę autorystę publikuoti, panaudoti reklamoje ir leidyboje. Konkursui pateikti darbai autoriams negrąžinami. Dalyvavimas šiame konkurse reiškia autoriaus sutikimą su visomis konkurso sąlygomis.
Konkurso rezultatai bus skelbiami tinklalapyje https://senoji.trakaimuziejus.lt/2020-m-ekslibrisu-konkursas

KONKURSO ORGANIZATORIUS
Trakų istorijos muziejus
Kęstučio g. 4
LT – 21104 Trakai
Lietuva

KONKURSO PARTNERIAI
Trakų rajono savivaldybė
Trakų meno mokykla 
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio Viešoji biblioteka 
Dailės mokytojų asociacija
Russi Karabiberov Art Galery

KONKURSO KURATORĖ
Renata Mečkovskienė,
el. p.: renata.meckovskiene@trakaimuziejus.lt

trakų 
istorijos muziejus

darbo laikas

Kovas, balandis,
spalis, lapkritis
II-VII 10:00 – 18:00 val.

Gegužė – rugsėjis
I – VII 10:00 – 19:00 val.

Gruodis – vasaris
III – VII 10:00 – 18:00 val.

kontaktai

Tel:+370 528 55297
Įmonės kodas: 190757189
Kęstučio g. 4
Trakai, LT – 21104

sprendimas

© 2020 Trakų istorijos muziejus
Privatumo politika