trakų 
istorijos 
muziejus
Dokumentai

Dokumentai

Asmens duomenų apsauga

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo taisyklės (PDF dok.)
peržiūrėti
Asmens duomenų tvarkymo Trakų istorijos muziejuje taisyklių aprašas (.pdf)
Peržiūrėti
Duomenų valdytojo rekvizitai:
Trakų istorijos muziejus

Juridinio asmens kodas 190757189
Buveinės adresas Kęstučio g. 4, LT-21104 Trakai
tel.: +370 528 55297
El. p. info@trakaimuziejus.lt
Interneto svetainė www.trakaimuziejus.lt

VšĮ „Trakų istorijos muziejaus“
paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas –
MB „Teisės labirintai”
Atstovas Mindaugas Slavinskas
adresas korespondencijai – įstaigos adresas – Kęstučio g. 4, LT-21104 Trakai
Mob. tel. +370 (630) 17 959
El. p. info@teiseslabirintai.lt
Interneto svetainė www.teiseslabirintai.lt

Pagrindinės duomenų subjektų teisės ir svarbi informacija apie duomenų saugą įstaigoje
Jūs turite teisę:
- žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą (Reglamento 12–14 straipsniai);
- susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis (Reglamento 15 straipsnis);
- reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis (Reglamento 16 straipsnis);
- reikalauti ištrinti su Jumis susijusius asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) (Reglamento 17 straipsnis), jei tai galima pagrįsti viena iš šių priežasčių:
· asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
· Jūs atšaukiate sutikimą tvarkyti asmens duomenis, kuriuo grindžiamas duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito pagrindo tvarkyti duomenis;
· Jūs nesutinkate su duomenų tvarkymu pagal Reglamento 21 straipsnio 1 dalį ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis.
- apriboti duomenų tvarkymą (Reglamento 18 straipsnis), jei:
· asmens duomenys yra netikslūs;
· asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas, tačiau Jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti;
· duomenų valdytojui nebereikia asmens duomenų duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Jums siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
· Jūs prieštaraujate duomenų tvarkymui pagal Reglamento 21 straipsnio 1 dalį, jei duomenų valdytojo teisėtos priežastys nėra viršesnės už Jūsų priežastis.
- į duomenų perkeliamumą, kai duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu arba sutartimi ir duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis (Reglamento 20 straipsnis);
- nesutikti su asmens duomenų tvarkymu dėl su Jūsų konkrečiu atveju susijusių priežasčių, kai duomenys tvarkomi vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas, išskyrus atvejus, kai duomenų valdytojas įrodo, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba, siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus (Reglamento 21 straipsnis).

Jūs turite teisę pateikti skundus Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl VšĮ „Trakų istorijos muziejaus“ veiksmų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu. Atmintinė asmenims, ketinantiems kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją dėl skundo pateikimo.
https://vdai.lrv.lt/atmintine-asmenims-ketinantiems-kreiptis-i-valstybine-duomenu-apsaugos-inspekcija-del-skundo-pateikimo
Kontaktinė Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos informacija:
Interneto svetainė: www.ada.lt
Adresas: A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius
Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445
Faks. (8 5) 261 9494
El. p. ada@ada.lt
REKOMENDACIJA DĖL DARBUOTOJŲ DUOMENŲ TVARKYMO
peržiūrėti

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

2023 m.

Biudžeto vykdymo ataskaita gruodžio 31 d. (PDF dok.)
Peržiūrėti
Biudžeto vykdymo ataskaita rugsėjo 30 d. (PDF dok.)
Peržiūrėti
Biudžeto vykdymo ataskaita birželio 30 d. (PDF dok.)
Peržiūrėti
Biudžeto vykdymo ataskaita kovo 31 d. (PDF dok.)
Peržiūrėti

2022 m.

Biudžeto vykdymo ataskaita gruodžio 31 d. (PDF dok.)
Peržiūrėti
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita rugsėjo 30 d. (PDF dok.)
Peržiūrėti
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita birželio 30 d. (PDF dok.)
Peržiūrėti
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita kovo 31 d. (PDF dok.)
Peržiūrėti

2021 m.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita gruodžio 31 d. (PDF dok.)
Peržiūrėti
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita rugsėjo 30 d. (PDF dok.)
Peržiūrėti
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita birželio 30 d. (PDF dok.)
Peržiūrėti

2020 m.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita gruodžio 31 d. (PDF dok.)
Peržiūrėti
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita rugsėjo 30 d. (PDF dok.)
Peržiūrėti
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita birželio 30 d. (PDF dok.)
Peržiūrėti
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita kovo 31 d. (PDF dok.)
PERŽIŪRĖTI

2019m.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita gruodžio 31 d. (PDF dok.)
PERŽIŪRĖTI
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita rugsėjo 30 d. (PDF dok.)
PERŽIŪRĖTI

finansinių ataskaitų rinkiniai

2023 m.

Finansinės atskaitomybės ataskaita (gruodžio 31 d.) (PDF dok.)
Peržiūrėti
Finansinės atskaitomybės ataskaita (rugsėjo 30 d.) (PDF dok.)
Peržiūrėti
Finansinės atskaitomybės ataskaita (kovo 31 d.) (PDF dok.)
Peržiūrėti

2022 m.

Finansinės atskaitomybės ataskaita (gruodžio 31 d.) (PDF dok.)
Peržiūrėti
Finansinės atskaitomybės ataskaita (rugsėjo 30 d.) (PDF dok.)
Peržiūrėti
Finansinės atskaitomybės ataskaita (birželio 30 d.) (PDF dok.)
Peržiūrėti
Finansinės atskaitomybės ataskaita (kovo 31 d.) (PDF dok.)
Peržiūrėti

2021 m.

Finansinės atskaitomybės ataskaita (gruodžio 31 d.) (PDF dok.)
Peržiūrėti
Finansinės atskaitomybės ataskaita (rugsėjo 30 d.) (PDF dok.)
Peržiūrėti
Finansinės atskaitomybės ataskaita (birželio 30 d.) (PDF dok.)
Peržiūrėti
Finansinės atskaitomybės ataskaita (kovo 31 d.) (PDF dok.)
Peržiūrėti

2020 m.

Finansinės atskaitomybės ataskaita (gruodžio 31 d.) (PDF dok.)
Peržiūrėti
Finansinės atskaitomybės ataskaita (rugsėjo 30 d.) (PDF dok.)
Peržiūrėti
Finansinės atskaitomybės ataskaita (birželio 30 d.) (PDF dok.)
Peržiūrėti
Finansinės atskaitomybės ataskaita (kovo 31 d.) (PDF dok.)
PERŽIŪRĖTI

2019 m.

Finansinės atskaitomybės ataskaita (gruodžio 31 d.) (PDF dok.)
PERŽIŪRĖTI
Finansinės atskaitomybės ataskaita (rugsėjo 30 d.) (PDF dok.)
PERŽIŪRĖTI
Finansinės atskaitomybės ataskaita (birželio 30 d.) (PDF dok.)
PERŽIŪRĖTI
Finansinės atskaitomybės ataskaita (kovo 31 d.) (PDF dok.)
PERŽIŪRĖTI

Viešieji pirkimai

TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJAUS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO IR VIDAUS KONTROLĖS TVARKA

Parsisiųsti

2024 m.

Trakų istorijos muziejaus 2024 m. viešųjų
pirkimų planas
Parsisiųsti

2023 m.

Trakų istorijos muziejaus 2023 m. viešųjų
pirkimų planas
Parsisiųsti
Pagrindimas dėl atsisakymo pirkti iš CPO katalogo – 2023-02-02 d.
Parsisiųsti

2022 m.

Pagrindimas dėl atsisakymo pirkti iš CPO katalogo – 2022-07-13 d.
Parsisiųsti
Pagrindimas dėl atsisakymo pirkti iš CPO katalogo – 2022-06-27 d.
Parsisiųsti
Pagrindimas dėl atsisakymo pirkti iš CPO katalogo – 2022-05-03 d.
Parsisiųsti
Trakų istorijos muziejaus 2022 m. viešųjų
pirkimų planas
Parsisiųsti

2021m.

Pagrindimas-del-atsisakymo-pirkti-is-CPO-katalogo-2021-10-19-d. (.PDF)
Parsisiųsti
Pagrindimas dėl atsisakymo pirkti iš CPO katalogo – 2021-09-17 d.
Parsisiųsti
Pagrindimas-del-atsisakymo-pirkti-is-CPO-katalogo-2021-01-21-d. (.docx)
Parsisiųsti
Trakų istorijos muziejaus 2021 m. viešųjų
pirkimų planas
Parsisiųsti

2019m.

Pagrindimas dėl atsisakymo pirkti iš CPO katalogo – 2019-08-27 d. mažos vertės pirkimas (.docx)
Parsisiųsti

2018m.

Trakų istorijos muziejaus 2018 metų viešųjų pirkimų suvestinė (.xlsx)
Parsisiųsti

2017m.

Trakų istorijos muziejus 2017 metais organizavo ir įvykdė viešųjų pirkimų iš viso už 1 382 918,24 Eur.
2017 m. sudaryta viešųjų pirkimų sutarčių iš viso: 214 rašytinių sutarčių ir 220 žodinių sutarčių
Trakų istorijos muziejaus 2017 metais atliekamų mažos vertės pirkimų suvestinė (.pdf)
Peržiūrėti
Trakų pusiasalio pilies aktualizavimo techninė specifikacija (.pdf)
Peržiūrėti

2016m.

Trakų istorijos muziejaus supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2016 (.pdf)
Peržiūrėti
Trakų istorijos muziejaus 2016 metais atliekamų mažos vertės pirkimų suvestinė (.pdf)
Peržiūrėti

2015m.

Trakų istorijos muziejaus 2015 metais atliekamų mažos vertės pirkimų suvestinė (.pdf)
Peržiūrėti
AT-1 Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita Pėsčiųjų tilto per Galvės ežerą į Karvės salą kapitalinio remonto darbai (.pdf)
Peržiūrėti
AT-1 Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita. Trakų pusiasalio pilies pritaikymo turizmo reikmėms techninio darbo projekto parengimo, projekto vykdymo priežiūros paslaugų bei tvarkomųjų statybos ir paveldosaugos darbų II etapas (.pdf)
Peržiūrėti

2014m.

Trakų istorijos muziejaus supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2014 (.pdf)
Peržiūrėti
Trakų istorijos muziejaus 2014 metais planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų planas (.pdf)
Peržiūrėti
Trakų istorijos muziejaus 2014 metais atliekamų mažos vertės pirkimų suvestinė (.pdf)
Peržiūrėti
Trakų istorijos muziejaus įvažiavimo bokšte esančių pagalbinių patalpų viešas nuomos konkursas (.pdf)
Peržiūrėti
Lengvojo automobilio pirkimo techninė specifikacija (.pdf)
Peržiūrėti
Pėsčiųjų tilto per Galvės ežerą į Karaimų (Karvinės) salą kapitalinio remonto darbų techninė specifikacija “Pataisyta pagal ekspertizę” (.pdf)
PERŽIŪRĖTI
Architektūros konstrukcijų II tomas, TIM-OO-TDP-PT01-AKD (.pdf)
PERŽIŪRĖTI
Elektronikos III tomas, TIM-OO-TDP-PT01-EL (.pdf)
PERŽIŪRĖTI
Aplinkos apsaugos IV tomas, TIM-OO-TDP-PTO1-AA (.pdf)
PERŽIŪRĖTI
Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, TIM-OO-TDP-PTO1-SO (.pdf)
PERŽIŪRĖTI

gidams

Informacija gidams apie asmens duomenų skelbimą
Peržiūrėti
Sutikimo forma skelbti gidų asmens duomenis_2019
Parsisiųsti

Trakų istorijos muziejus organizuoja mokymus akreditacijai gauti.
Norintieji dalyvauti pildo:
Prašymas mokymams gido akreditacijai gauti
Parsisiųsti
Norintieji pasikeisti nebegaliojančius pažymėjimus, gali būti prijungti prie antros dienos mokymų Medininkų pilyje, jie pildo:
Prašymo formą gido leidimo keitimui
parsisiųsti
Jeigu susidarys didesnė nei 30 asmenų grupė, Jums bus pasiūlyta kita data. Darbotvarkė bus atsiųsta gavus Jūsų užpildytus prašymus. Prašymus siųsti ir daugiau informacijos: 
Trakų istorijos muziejaus gidų akreditacijos tvarkos aprašas 
(2023-04-12) (PDF dok.)
parsisiųsti
Trakų istorijos muziejaus gidų akreditacijos tvarkos aprašo priedai 
(2023-04-12) (WORD dok.)
parsisiųsti
Praktikos atlikimo Trakų istorijos muziejuje tvarka (PDF dok.)
parsisiųsti
Trakų istorijos muziejaus akredituotų gidų sąrašas (PDF dok.)
parsisiųsti

Konkursai

Ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso organizavimo sąlygos Šv. Kazimiero g. 2, Medininkų k., Vilniaus r. (PdF DOK.)
parsisiųsti
Ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso organizavimo sąlygos (PdF dok.)
parsisiųsti

nuostatai

TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJAUS NUOSTATAI
Peržiūrėti

Trakų istorijos muziejaus smurto ir priekabiavimo prevencijos politika

Trakų istorijos muziejaus smurto ir priekabiavimo prevencijos politika
Peržiūrėti
ĮSAKYMAS DĖL KOMISIJOS SUDARYMO SMURTO IR PRIEKABIAVIMO DARBE
ATVEJO NAGRINĖJIMUI
Peržiūrėti

Korupcijos prevencija

Asmenys, atsakingi už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą
Trakų istorijos muziejuje
Vilma Poviliūnienė
Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja
Tel. 852853945, 861010047

Pateikti pranešimą apie korupciją
PATEIKTI
Pareigybių sąrašas, į kurias turi būti rengiami konkursai
peržiūrėti
Pareigybių sąrašas, į kurias pretenduojant Trakų istorijos muziejus teikia prašymus Specialiųjų tyrimų
tarnybai pateikti informaciją apie asmeniS
peržiūrėti
Veiksmų Trakų istorijos muziejuje gavus neteisėtą atlygį tvarkos aprašas
peržiūrėti
DOVANŲ, GAUTŲ PAGAL TARPTAUTINĮ PROTOKOLĄ AR TRADICIJAS, TAIP PAT REPREZENTACIJAI SKIRTŲ DOVANŲ PERDAVIMO, VERTINIMO, REGISTRAVIMO, SAUGOJIMO IR EKSPONAVIMO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUJE TVARKOS APRAŠAS
peržiūrėti
antikorupcinio švietimo mokymai 2023 M.

„Korupcijos prevencija. Naujausi pakeitimai.“
antikorupcinio švietimo mokymai 2022 M.

„Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje.
Korupciniai nusikaltimai ir atsakomybė“

Pranešėjų apsauga. Vidinis kanalas


Pranešėjų apsauga. Vidinis kanalas


Pranešimus apie pažeidimus vidiniu kanalu gali pateikti esami ir buvę Trakų istorijos muziejaus darbuotojai ar asmenys kuriuos sieja, ar siejo darbo arba sutartiniai santykiai.
Pranešimai teikiami siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacija pateikta siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus nebus laikoma pranešimu.
Pranešimus pateikusiems asmenims gali būti taikomos apsaugos, skatinimo ir pagalbos priemonės Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

PRANEŠTI GALITE APIE TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJAUS:
galbūt rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką; administracinį nusižengimą; tarnybinį nusižengimą ar darbo pareigų pažeidimą; šiurkštų privalomų profesinės etikos normų pažeidimą;
ar kitą grėsmę viešajam interesui keliantį arba jį pažeidžiantį teisės pažeidimą, apie kuriuos sužinote iš savo turimų ar turėtų darbo arba sutartinių santykių Trakų istorijos muziejumi.

PRANEŠIMO PATEIKIMO BŪDAI:
Elektroniniu paštu: užpildykite pranešimo pažeidimo formą ir atsiųskite ją elektroniniu paštu praneseju.apsauga@trakaimuziejus.lt
Tiesiogiai: pateikti informaciją apie pažeidimą galite tiesiogiai, atvykus į Trakų istorijos muziejų adresu Kęstučio g. 4, LT-21104 Trakai.
Pranešime pateiktos informacijos vertinimą atlieka Trakų istorijos muziejaus paskirtas darbuotojas.

Užtikriname asmens ir jo pateiktos informacijos konfidencialumą.

Kilus klausimams dėl informacijos pateikimo vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu Trakų istorijos muziejuje prašome skambinti Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjai, atsakingai už korupcijos atsparios aplinkos kūrimą, Vilmai Poviliūnienei, telefonu, 852853945, 861010047.

Pranešimų, apie galimus korupcijos ir sukčiavimo atvejus Trakų istorijos muziejuje nagrinėjimo tvarka (.pdf)

AKTUALŪS TEISĖS AKTAI
Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas
XIII-804 Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (e-tar.lt)
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas ,,Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“
XIII-804 Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (lrs.lt)

Lietuvos kultūros tarybos finansuoti projektai

Lietuvos kultūros taryba skyrė dalinį finansavimą Trakų istorijos muziejaus muziejinių vertybių restauravimui 2022 metais.
Trakų istorijos muziejus kaupia, saugo, tiria, restauruoja, konservuoja ir eksponuoja savo specializaciją atitinkančius muziejinių vertybių rinkinius. Šiuo metu muziejus neturi restauratoriaus, kuris galėtu atlikti archeologinių radinių ir popieriaus konservavimo ir restauravimo darbus. Eksponatų būklė labai bloga, daugelis paveikti korozijos ir reikalauja skubaus konservavimo. Viso planuojama restauruoti bei konservuoti 171 eksponatus. 171 archeologinį eksponatą iš įvairių Lietuvos vietų: Viešvilės kapinyno (Jurbarko raj.), Lepelionių piliakalnio su gyvenviete(Prienų raj.), Skaisčiausios Dievo motinos gimimo cerkvės vietos, Karaimų g. 10 (buv. XV-XVI a. Kristaus gimimo cerkvės kapinių ir bažnyčios teritorijos) Trakų miestas, Trakų Pusiasalio piliavietės, Trakų Salos pilies vakarinių kazematų, Jurgionių senkapio (Trakų raj.) bei 11 lituanistinių raštijos rinkinio eksponatų, dalis jų unikalus Trakų krašto istoriją liudijantis eksponatai. Konservuotus bei restauruotus eksponatus Trakų istorijos muziejus planuoja suskaitmeninti į Lietuvos integralią muziejų informacinę sistemą(LIMIS), bei pateikti juos nacionaliniam kultūros paveldo portalui „ePaveldas“ (www.epaveldas.lt) ir į Europos kultūros paveldo portalą „Europeaną“(www.europeana.eu.) pristatyti virtualiuose parodose. Archeologinių eksponatų restauravimą atliks Prano Gudyno restauravimo centro restauratoriai.

Lietuvos kultūros taryba projekto finansavimui skyrė 5500 EUR.

Projektai

Trakų pusiasalio pilies aktualizavimas (Projekto Nr. 05.4.1-CPVA-V-301-01-0004)
Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis

Trakų istorijos muziejus įgyvendina projektą Trakų pusiasalio pilies aktualizavimas. Projekto įgyvendinimo metu bus įsteigtas naujas edukacijų centras, kaligrafijos edukacinė erdvė, archeologo darbo vieta. Taip pat keramikos mylėtojams bus pasiūlyta inovatyvi 3D molio gaminių gamybos technologija bei tradicinė molio edukacija. Įgyvendinus projektą bus sukurta nauja, Lietuvoje analogų neturinti konferencijų centro erdvė. Projektą numatoma užbaigti iki 2023 m. rugpjūčio mėn.
Trakų salos pilies (1020) Karaimų g. 43C, Trakuose, paprastojo remonto projektas
Visuomenės informavimas apie numatomą
Trakų salos pilies (1020) Karaimų g. 43C, Trakuose, paprastojo remonto projektą (.docx)
Peržiūrėti

VEIKLOS ATASKAITOS

2023 M. VEIKLOS ATASKAITA
Peržiūrėti
2022 M. VEIKLOS ATASKAITA
Peržiūrėti
2021 M. VEIKLOS ATASKAITA
Peržiūrėti
2020 M. VEIKLOS ATASKAITA
Peržiūrėti

VEIKLOS PLANAI

2024 M. VEIKLOS PLANAS
Peržiūrėti
2023 M. VEIKLOS PLANAS
Peržiūrėti
2022 M. VEIKLOS PLANAS
Peržiūrėti
2021 M. VEIKLOS PLANAS
Peržiūrėti

Tarnybiniai lengvieji automobiliai

TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJAUS
NETARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ NAUDOJIMO IR KOMPENSAVIMO UŽ NETARNYBINIO LENGVOJO AUTOMOBILIO NAUDOJIMĄ TARNYBOS REIKMĖMS TVARKOS APRAŠAS
Peržiūrėti

TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJAUS VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJAUS VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS
Peržiūrėti

Trakų istorijos muziejaus darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašas

Trakų istorijos muziejaus darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašas
Peržiūrėti

Trakų istorijos muziejaus mokamų paslaugų sąrašas

Trakų istorijos muziejaus mokamų paslaugų sąrašas ir jų teikimo tvarka (PDF dok.)
Peržiūrėti

TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJAUS KOMISIJOS IR DARBO GRUPĖS

TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJAUS KOMISIJOS IR DARBO GRUPĖS (PDF dok.)
Peržiūrėti

TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJAUS ŽYMĖTI* TARNYBINIAI LENGVIEJI AUTOMOBILIAI

TARNYBINIAI LENGVIEJI AUTOMOBILIAI(PDF dok.)
Peržiūrėti

DARBO UŽMOKESTIS

VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS(PDF dok.)
Peržiūrėti
trakų 
istorijos muziejus

darbo laikas

Kovas, balandis,
spalis, lapkritis
II-VII 10:00 – 18:00 val.

Gegužė – rugsėjis
I – VII 10:00 – 19:00 val.

Gruodis – vasaris
III – VII 10:00 – 18:00 val.

kontaktai

Tel:+370 528 55297
Įmonės kodas: 190757189
Kęstučio g. 4
Trakai, LT – 21104

sprendimas

© 2020 Trakų istorijos muziejus
Privatumo politika